هوش مصنوعی در مرداب زنبق اقتصاد همیاری در روزگار دشوار  
قیمت 120.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 50.000 تومان  
اژدها چگونه بیدار شد تراوشهای ذهنی نه برای لقمه ای نان  
قیمت 120.000 تومان قیمت 40.000 تومان قیمت 150.000 تومان  
تحلیل علل و پیامدهای تحریمهای بین المللی علیه ایران اقتصاد سیاسی - رویکرد مقایسه ای خاطرات خطیرکوه اقتصاد سیاسی ایران  
قیمت 150.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 150.000 تومان  
 
فرهنگ کوتاه لغات
و اصطلاحات اقتصاد
رویای آریانا اقتصاد بازار اجتماعی آلمان مهارت های نرم  
قیمت 30.000 تومان قیمت 20.000 تومان قیمت 25.000 تومان قیمت 100.000 تومان  
   
تحلیل تحریمهای بین المللی ایران در چارچوب اقتصادسیاسی ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران نامه های اقتصادی    
قیمت 50.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 50.000 تومان    
تاریخچه کامپیوتر مالیه عمومی
بیمه بازرگانی بین الملل اصول بیمه مالیه عمومی تاریخچه کامپیوتر در ایران کامپیوتر و من
قیمت 150.000 تومان قیمت 150.000 تومان قیمت 120.000 تومان قیمت 50.000 تومان قیمت 50.000 تومان
خرید سفارشات خارجی تاریخچه کامپیوتر تاریخچه کامپیوتر تاریخچه کامپیوتر
پیدایش مهندسی نرم افزار پایان کار غولها واژه نامه مدیریت بازنگری در کار کار عمیق
قیمت 15.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 8.000 تومان قیمت 10.000 تومان قیمت 15.000 تومان
برنامه ریزی بنگاه مالیه عمومی سرمایه انسانی خرید سفارشات خارجی  
برنامه ریزی بنگاه اقتصادکلان پیشرفته سرمایه انسانی خرید سفارشات خارجی  
قیمت 50.000 تومان قیمت 50.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 150.000 تومان  
تلاش شناخت موادو مصالح ساختمانی توزین صنعتی توزین در صنعت سیمان
تلاش شناخت مواد و مصالح... توزین صنعتی توزین در صنعت سیمان  
قیمت 200.000 تومان قیمت 25.000 تومان قیمت 100.000 تومان قیمت 50.000 تومان