درباره ما

درباره نشر اقتصاد فردا

اولین کتاب نشر فردا، در سال 1363 با نام آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی چاپ شد که با استقبال زیاد ظرف کمتر از 6 ماه به چاپ سوم رسید.

دو کتاب مبانی مشکل شناسی از محمد مهدی ظوابطی و من کیستم ترجمه خانم فرشته نایبی  در سال 1365  از انتشارات بعدی نشر فردا بود.

در بهمن 1380 کتاب همه چیز درباره آنتی اکسیدانها از نشر فردا انتشار یافت.
پس از آن بدلیل ادامه تحصیل در خارج مدتی کتابی انتشار نیافت تا اینکه در سال  1390  در صدد انتشار کتابی بودم و به وزارت ارشاد مراجعه کردم و بمن گفته شد بدلیل عدم ثبت و فعالیت، شخص دیگری نام نشر فردا را بنام خود ثبت داده است و من باید نام دیگری انتخاب کنم.

من نام اقتصاد فردا را برگزیدم و از آن پس انتشارات تحت این نام انجام می شود